Vedtægter

VEDTÆGTER

Vedtægter

for

Grundejerforeningen Ingershøj

 

§ 1

Foreningens navn er: ”Grundejerforeningen Ingershøj”

Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, udstykket fra matr. 13a Kaldred by, Bregninge sogn, samt matr. 13 e, 7 a, 6 a,15 f og 15 q, sammesteds. Som medlemmer skal optages ejere af parceller, der er udstykket eller agtes udstykket fra ejendomme inden for de af amtsarkitektafdelingen, i Holbæk udfærdigede principplaner, som er vedhæftet deklarationen – lyst 5. september 1968 på matr.13 a Kaldred.

Foreningens værneting er Københavns Byret.

§ 2

Foreningens formål er bl.a. i overensstemmelse med evt. servitutter, lyst på de pågældende grunde, at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil, herunder bl.a. forestå administration og vedligeholdelse af veje, hegn, overtage og anlægge friarealer og grønne områder.

§ 3

Foreningen er upolitisk og kan uden ændringer i nærværende vedtægter, tilsluttes en evt. sammenslutning af grundejerforeninger, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelse kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger. Medlemspligten for ejere af parceller jfr. §1 indtræder samtidig med erhvervelsen uanset på hvilken måde denne finder sted og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue.

Ophører et medlem med at være ejer af en af de omhandlende parceller jfr. §1, ophører medlemskabet og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af indskud og kontingent samt nogen form for udbetaling af andel i foreningens formue, herunder også indbetalinger foretaget til vej- og kloakfond.

§ 4

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal ske senest 14 dage efter handelens indgåelse. Sælger fremsender meddelelsen til foreningens kasserer.

Medlemskabet er først effektivt, når kontingentet er indbetalt, og et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i restance til foreningen, er pligtig til at udrede det skyldige beløb, og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket.

Adresseændringer skal ligeledes meddeles kassereren senest 14 dage efter flytning.

Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i de i §2 omtalte servitutter, samt sådanne deklarationer og servitutter, som i forbindelse med udstykning, grundmodning eller bebyggelse med eller uden pant måtte blive påkrævet pålagt af det offentlige eller andre.

Grundejerforeningen udøver påtaleret i det omfang, der er tillagt foreningen i servitutterne, samt i andre henseender, hvori foreningen måtte have berettiget interesse.

§ 5

Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales årligt forud og forfalder til betaling senest d. 1. juni, for perioden 1. maj – 30. april.

Ved indtræden i foreningen betales et indskud som fastsættes på generalforsamlingen under budgetforslag. Indskud betales pr. parcel.

Foreningen forestår efter den lovlige generalforsamlingsbeslutning evt. opkrævning af bidrag til kloak, vej m.m. såvel anlægs- som vedligeholdelsesbidrag, i det omfang administrationen ikke er overtaget af kommunen.

Restancer med kontingent og andre bidrag medfører, at det pågældende medlem ikke har adgang til generalforsamlingen *) og heller ikke kan vælges til bestyrelsen førend restancen og påløbne omkostninger i forbindelse med opkrævningen er betalt.

Formanden er påtaleberettiget i enhver henseende i relation til foreningens rettigheder, ligesom det er formanden der skal rettes henvendelse til vedr. de forpligtelser, som foreningen har.

§ 6

Alle medlemmer bidrager med lige store andele til bidrag, kontingenter og indskud i henhold til §5, uanset parcellens areal og beliggenhed, såfremt grundejerforeningen har bestemmelsesret herover.

§ 7

Medlemmerne af foreningen er pligtig til at medvirke til at der, såfremt dette måtte blive vedtaget af foreningen, på deres ejendom at lade tinglyse deklaration, hvorved der gives pant til foreningen for medlemskontingent og øvrige bidrag jfr. §2 og §5.

§ 8

For dispositioner, foretaget af bestyrelsen inden for nærværende vedtægters bemyndigelse eller i henhold til særlige bemyndigelser givet ved en generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk.

§ 9

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær på et bestyrelsesmøde senest 15 dage efter den ordinære generalforsamling, samt efter hver ekstraordinær generalforsamling, hvor nyvalg til bestyrelsen har fundet sted.

Ved kassererskifte i valgperioden indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Der tegnes en kautionsforsikring med kasserer som forsikrede og foreningen som forsikringstager.

§ 9a

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar over for generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat, landinspektør, arkitekt, ingeniør m.m.

Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til anlæg af fælles tekniske anlæg og vedligeholdelse af private veje og fællesarealer, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver der sorterer under den antagne medhjælpsarbejde.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er kontingentfri. Alle former for honorar og godtgørelse til bestyrelsen fastsættes på den årlige generalforsamling.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udfører hverv der af tvingende grunde udføres i arbejdstiden, dækkes tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være bestyrelsesmedlem.

Der kan ydes befordringsgodtgørelse til medlemmer af bestyrelsen, såfremt der afholdes møder, hvor foreningen kan have en interesse i at deltage (eksempelvis fællesmøder, Landliggermøder m.v.).

Formanden eller næstformanden samt mindst 2 medlemmer af bestyrelsen skal bevilge kørselsgodtgørelsen. Taksten fastsættes på den årlige generalforsamling, og kan ikke overskride statens takst for skattefri kørselsgodtgørelse.

§ 10

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder, som overfor private. Denne råder over foreningens midler i overensstemmelse med trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle henseender og anliggender af formanden i forbindelse med 2 af bestyrelsens medlemmer.

§ 11

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremkommer med ønske herom.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formand eller næstformand.

Formanden – eller i hans fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne, og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, skal bestyrelsen snarest mulig supplere sig med en af de ved generalforsamlingen valgte suppleanter.

Dersom formanden udtræder af bestyrelsen konstitueres næstformanden til formand, gældende til førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 12

Indbetalinger sker til foreningens konti i bank, sparekasse eller Giro. Kassereren gennemfører overførsler og betaling af regninger, når transaktionen ved underskrift på udgiftsbilag/regning er godkendt af formand eller næstformand. Kassereren konterer transaktionerne i et regnskabssystem og vedligeholder medlemsprotokollen.

Ud over formand eller næstformand underskriver kassereren alle udgiftsbilag. Kassebeholdningen skal stå på konto i bank, sparekasse eller Giro. Kontiene skal være klausuleret, således at det kun er formand eller kasserer, der kan hæve på kontiene.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1000,-.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Kassereren gennemgår årsregnskabet med de på generalforsamlingen valgte revisorer med henblik på godkendelse.

Regnskabet skal foreligge fuldt færdig og revideret senest 15. februar.

§ 13

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel, ekstraordinære generalforsamlinger dog kun med 14 dages varsel.

Indkaldelse til generalforsamlinger sker ved e-mail, eller via brev til de medlemmer, som ikke har adgang til e-mail eller fortsat ønsker at modtage brev. Ønskes indkaldelse via e-mail, kræver det forudgående accept fra medlemmet ved dennes tiltrædelse på fortrykt blanket.

Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger skal indeholde bestyrelsens skriftlige beretning og meddelelse om hvilke emner, der vil være at behandle på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes formanden senest 1. februar inden den pågældende generalforsamling.

Modtagne forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslagsstillere skal være til stede på generalforsamlingerne og motivere deres forslag. I modsat fald kan forslaget ikke behandles.

§ 14

Ekstraordinær generalforsamlinger afholdes når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med det i §13 vedtaget varsel (14 dage) og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet og kun disse kan generalforsamlingen tage stilling til.

Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 15

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde flg. pkt.:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Behandling af forslag fra bestyrelse og indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Behandling af budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent, indskud, bestyrelses-honorar og -godtgørelse.

6. Valg af formand, (lige år) – Valg af kasserer (ulige år).

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, (lige år 1) (ulige år 2).

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt

§ 16

Alle afstemninger, undtagen vedtægtsændringer, afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Afstemningen sker ved håndsoprækning, dog skal afstemningen ske skriftlig når flertallet af de tilstedeværende medlemmer, eller de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kræver dette.

Hvert medlemskab giver én stemme. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig fuldmagt givet til et andet medlem, dog må ingen møde med fuldmagt fra mere end et medlem.

Til vedtægtsændringer fordres, at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.

§ 17

Udstykkere af parceller er ikke pligtig til at være medlem af grundejerforeningen for så vidt angår ikke solgte parceller, og ej heller forpligtet til at betale nogen form for ydelser til foreningen, såsom kontingent, indskud, bidrag til vej- og kloakfond m.m. Disse har heller ikke stemmeret på foreningens generalforsamlinger, men er dog berettiget til så længe de er tinglyste ejere af usolgte grunde, at give møde på foreningens generalforsamling og der tage ordet.

§ 18

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og denne har da fuld bevisgyldighed i enhver henseende.

§ 19

De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, der i henhold nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil endelig retsafgørelse foreligger, og disse er pligtige til at opfylde dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter, det være sig af økonomisk eller anden art. Ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage rets skridt til forpligtelsernes opfyldelse.

§ 20

Uanset hvad der i disse vedtægter måtte være besluttet om ændringer i vedtægterne, kan den herved stiftende forening ikke opløses, så længe der påhviler foreningen, som sådan gældsforpligtigelser.

Forslag til foreningens opløsning kan kun fremsættes af bestyrelsen eller mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Afstemning om foreningens opløsning finder sted efter regler om vedtægtsændringer. I tilfælde af beslutning i overensstemmelse med foranstående om foreningens opløsning, skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue.

§ 21

Der kan ikke pålægges grundejerforeningen ekstra udgifter til snerydning, vejbelysning eller asfaltbelægning, hvis man flytter helårs i sommerhuset ifl. Nr. 388 af 6 juni 1991. Dette kan kun ændres ved urafstemning og med ¾ del flertal for forslaget.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 31. marts 1969.

Senere revideret på generalforsamlingen den 9. april 1982.

Sidst revideret på generalforsamlingen den 17. april 1992.

Sidst revideret på generalforsamlingen den 21. marts 2008.

Sidst revideret på generalforsamlingen den 3. april 2015.

Sidst revideret på generalforsamlingen den 25. marts 2016.

Sidst revideret på generalforsamlingen den 14. april 2017

Adresse

 

Formand:

 

Helle Reinholdt

Kæruldvangen 18

2680 Solrød Strand

 

 

Kontakt

 

E-mail: grundejerforeningen@ingershoej.dk

 

Telefon: 24 52 90 60